ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข (อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์) โดยการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ เฝ้าระวังการทำประมงฝนฤดูวางไข่ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ การจัดอบรมเพื่อ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชนในการดูแลรักษา ที่อยู่อาศัย และการแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำ โดยมีชุมชนเข้าร่วม ๓๒ ชุมชน
2. โครงการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข (อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์) โดยการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ เฝ้าระวังการทำประมงฝนฤดูวางไข่ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ การจัดอบรมเพื่อ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชนในการดูแลรักษา ที่อยู่อาศัย และการแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำ โดยมีชุมชนเข้าร่วม 32 ชุมชน
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย